مسوولیت های اجتماعی

معرفی شرکت

از طریق مدل کسب کار شرکت تارا پارس البرز ، هدف ما کمک به توسعه پایدار جامعه است. اصول حاکم بر تعهد تارا پارس البرز در قبال مسئولیت اجتماعی شرکت عبارتند از
• حسن نیت در روابط با ذینفعان و جامعه در سطح کلان .
• حسن نیت در جریان گفت گو با شرکا و سازمانهای اجتماعی .
• و در نهایت شفافیت در فعالیتهای کسب و کار ما به طور کلی و به طور خاص می باشد.

کارکنان
• تارا پارس البرز هر کسی که زیر سن قانونی باشد استخدام نمی کند.
• هیچ کدام از همکاران ما در تارا پارس البرز به خاطر نژاد، نا توانی جسمی ،مذهب ، سن ، ملیت و تابعیت مورد تبعیض قرار نمی گیرد.
• در تارا پارس البرز هیچ گونه آزار و اذیت فزیکی،روانی و لفظی یا سو استفاده مجاز نمی باشد.
• حقوق و دستمزد دریافت شده توسط کارکنان تارا پارس البرز مطابق با قانون می باشد.
• تارا پارس البرز متعهد می شود که کارکنانش در محیط ایمن و سالم مشغول به کار هستند.

تامین کنندگان
تامیین کنندگان تارا پارس البرز به رعایت بندهای مربوط به مشتریان و کارکنان می باشند به همین ترتیب آنها اجازه هر گونه نظارت را به تاراپارس البرز جهت انطباق با بندهای فوق را داده اند.

مشتریان
تاراپارس البرز متعهد به ارائه برترین استاندارد به مشتریان خود می باشد و همچنین تضمین می کند که محصولاتش هیچ خطری برای سلامتی و یا ایمنی مشتریان ندارد.

جامعه
تاراپارس البرز متعهد به همکاری با جوامع محلی ، ملی و بین المللی در عمل به وظایفش می باشد.
شرکای تجاری
هر یک از شرکای تجاری شرکت تاراپارس البرز مطابق با بندهای مربوط به مشتریان و کارکنان عمل می کنند.