FORGOT YOUR DETAILS?

ایجاد حساب کاربری

دیدگاه شرکت به منابع انسانی

بدون شک امروز منابع انسانی دیگر تنهای یکی از سرمایه های یک سازمان احتساب نشده بلکه به آن به عنوان اصلی ترین سرمایه می بایست نگاه کرد. امروزه در تمام امور بیشتر از اینکه ماشین آلات موتور محرک یک سازمان باشند این افراد هستند که می توانند چرخ های یک سازمان را به حرکت درآورده و در مخاطرات و بحران ها ، سازمان را به اهداف و چشم اندازهای خود برسانند ، شرکت تارا پارس البرز با مدنظر قرادادن موارد ذکر شده همواره سعی دارد تا بهترین الگوهای رفتاری را برای همکاران خود تعریف و اجرا نماید . در زیر بخشی از موارد به اختصار توضیح داده شده است .

شرکت تارا پارس البرز در راستای دستیابی به اهداف خود که همانا ارایه بهترین های جهان به مشتریان می باشد، ناگزیر از جذب و به خدمت گرفتن بهترین و متخصص ترین نیروی انسانی برای به انجام رساندن این مأموریت می باشد. لذا این شرکت همواره به دنبال یافتن برترین ها در تخصص و بهترین استعداد بوده و خواهد بود.

جهت برنامه ریزی برای منابع انسانی سازمان، تارا پارس البرز ارزش ها و استانداردهای مربوط به منابع انسانی را طراحی و بطور مستمر بازنگری می نماید. در همین راستا منابع و امکانات سازمان با هدف قرار دادن کارکنان در مسیر تعالی برنامه ریزی شده و در اختیار آنها قرار می گیرد.

با توجه به برنامه های رشد و تعالی منابع انسانی، آموزش مستمر در جهت ارتقاء و نگهداری دانش کارکنان در سطح دانش روز دنیا یکی از مهمترین فعالیت های فرآیند مدیریت منابع انسانی در شرکت تارا پارس البرز می باشد.

از آنجایی که در جهت داشتن نیروی کار سرآمد می بایستی به خواسته ها و نیازهای کارکنان توجه کرده و آنها را برآورده ساخت، شرکت تارا پارس البرز نظام مدیریت رضایت کارکنان را در سازمان مستقر و در جهت برآورده سازی رضایتمندی کارکنان و ارتقاء مستمر آن با مشارکت ایشان گام بر می دارد.

شرکت تارا پارس البرز در راستای رعایت عدالت و جبران خدمات کارکنان خود به شیوه ای مناسب و درخور نظام های مختلف ، ارزیابی عملکرد کارکنان را با هدف شناسایی برترین ها طراحی و مستقر نموده است.

در نتیجه این فرآیند بهترین رفتارها و انطباق ها با ارزش های سازمانی شناسایی شده و مورد تشویق و تقدیر قرار می گیرند.

بالا