FORGOT YOUR DETAILS?

ایجاد حساب کاربری

مسوولیت های اجتماعی

امروز دیگر شرکت های نمی توانند به تنهایی و درمحیطی ایزوله به رشد و توسعه پایدار خود برسند ، برای رشد و توسعه نیاز به عوامل مختلفی می باشد که می بایست سازمان ها و شرکت ها به آن توجه و عمل نمایند ، یکی از مهمترین این موارد مسوولیت های اجتماعی هر شرکت در مواجهه با انسان ها ، محیط زیست و قوانین و مقررات می باشد. در زیر برخی از مسوولیت های اجتماعی مدون شده در شرکت تاراپارس البرز به اختصار توضیح داده شده است .

  • تارا پارس البرز هر کسی که زیر سن قانونی باشد استخدام نمی کند.
  • هیچ کدام از همکاران ما در تارا پارس البرز به خاطر نژاد، نا توانی جسمی ،مذهب ، سن ، ملیت و تابعیت مورد تبعیض قرار نمی گیرد.
  • در تارا پارس البرز هیچ گونه آزار و اذیت فزیکی،روانی و لفظی یا سو استفاده مجاز نمی باشد.
  • حقوق و دستمزد دریافت شده توسط کارکنان تارا پارس البرز مطابق با قانون می باشد.
  • تارا پارس البرز متعهد می شود که کارکنانش در محیط ایمن و سالم مشغول به کار هستند.

تامیین کنندگان  تارا پارس البرز به رعایت بندهای مربوط به مشتریان و کارکنان می باشند به همین ترتیب آنها اجازه هر گونه نظارت را به تاراپارس البرز جهت انطباق با بندهای فوق را داده اند.

 

تاراپارس البرز متعهد به ارائه برترین استاندارد به مشتریان خود می باشد و همچنین تضمین می کند که محصولاتش هیچ خطری برای سلامتی و یا ایمنی مشتریان ندارد.

تاراپارس البرز متعهد به همکاری با جوامع محلی ، ملی و بین المللی در عمل به وظایفش می باشد.

هر یک از شرکای تجاری شرکت تاراپارس البرز مطابق با بندهای مربوط به مشتریان و کارکنان عمل می کنند.

بالا